AV / Privacy

Voorwaarden abonnementen Recreatiepark de Langspier

 • Abonnement algemeen
  • 1  Breng het abonnement bij elk parkbezoek mee. Bij de hoofdentree dien je je abonnement persoonlijk te laten zien aan de controleur. Deze controleert of je pas geldig is.Bovendien wordt aan de hand van de foto op het abonnement gecontroleerd of je daadwerkelijk de abonnementhouder bent. Ondanks het feit dat de gegevens van jou als abonnementhouder geregistreerd staan, wordt de toegang geweigerd als je het abonnement niet kan tonen.
  • 2  Als bij visuele controle blijkt dat je op de foto, welke je op je abonnement wenst te plaatsen, niet duidelijk herkenbaar bent, heeft Recreatiepark de Langspier de bevoegdheid je te vragen een nieuwe foto te laten maken bij de abonnementen balie. De mening van Recreatiepark de Langspier is hierbij bindend.
  • 3  Een abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet mogelijk om abonnementen gedurende de vaste of minimale looptijd om te zetten in een andere abonnementsvorm.
  • 4  Als abonnementhouder profiteer je van enkele voordelen. Zoals een korting bij de voorverkoop of bij de verlenging van je abonnement.
  • 5  Bij verlies of diefstal van je abonnement (als je nog gebruik maakt van een fysieke pas) dien je hiervan direct melding te maken via telefoonnummer +31 (0) 411602222. Om misbruik door derden uit te sluiten, wordt je abonnement direct geblokkeerd. Bij de abonnementen balie van Recreatiepark de Langspier kun je een duplicaatabonnement aanvragen in geval van verlies, diefstal of beschadiging. De administratiekosten voor een duplicaatabonnement bedragen € 5 per abonnement.
  • 6  Bij oneigenlijk gebruik van het abonnement en/of wangedrag in het park, wordt het abonnement door Recreatiepark de Langspier in beslag genomen of geblokkeerd. Bij inbeslagname of blokkering van het abonnement wordt geen restitutie van het abonnementsgeld verleend.
  • 7  Een ieder voor wie of door wie een abonnement wordt aangeschaft bij de abonnementenbalie, dient zich te legitimeren.
  • 8  Kinderen tot 2 jaar mogen het park gratis bezoeken.
  • 9  Bij het betreden van het park is het Parkreglement van toepassing. Het Parkreglement ligt ter inzage bij de hoofdentree en is te lezen onderaan deze pagina.

  Betaalwijze

  • 1  Uitgangspunt bij aanschaf van een abonnement is het éénmalig vooruit betalen van het gehele bedrag, dit kan direct bij de bestelling via iDeal of na de bestelling per PIN of contant op onze locatie.
  • 2  Als abonnementhouder ben je zelf verantwoordelijk voor betaling van het abonnementsgeld, indien u heeft gekozen om de betaling contant te doen op onze locatie worden de passen gemaakt na dat betaling heeft plaatsgevonden.

  Geldigheid en duur abonnement

  • 1  Je sluit het abonnement af voor één seizoen. Het seizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober, buiten deze periode is het abonnement niet te gebruiken.
  • 2  Het abonnement is enkel geldig tijdens de reguliere openingstijden van Recreatiepark de Langspier. Deze tijden zijn te vinden op delangspier.nl.
  • 3  Voor aanvang van ieder seizoen heeft u de mogelijkheid om uw bestaande abonnement te verlengen. Als u dat doet in de maand april van ieder kalenderjaar dan kunt u profiteren van een voorverkoop korting.

  Opzegging

  • 1  Opzeggen van uw abonnement is vanwege het feit dat u direct na betaling gebruik kunt maken van uw abonnement, alleen mogelijk na overleg met de bedrijfsleiding. Restitutie van het abonnementsgeld zal geschieden na aftrek van de verstreken dagen tussen aanschaf en opzegging van uw abonnement. Hierbij word een tarief gehanteerd van 4 euro per verstreken dag.
  • Prijs / wijzigingen Recreatiepark de Langspier kan de prijs van je abonnement aanpassen. Deze wijziging wordt pas doorgevoerd wanneer de minimale looptijd van je abonnement (een volledig seizoen) is verstreken. Tevens kunnen de abonnementsvoorwaarden periodiek worden gewijzigd.
  • Voor meer informatie over Abonnementen kun je bellen met +31 (0) 411602222, e-mailen naar info@delangspier.nl of je kan de abonnementenbalie bij de hoofdentree bezoeken. Deze is geopend tijdens de openingstijden van Recreatiepark de Langspier.
  • Parkregels

   Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen veiligheid en die van uw kinderen. Op Recreatiepark de Langspier is beperkt toezicht, maar dat ontslaat u niet van bovenstaande verantwoordelijkheid.

  •   artikel 1 – PARKEREN EN STALLEN
   1. Op onze parkeerterreinen en toegangswegen is het algemene verkeersreglement, zoals dit geldt op openbare wegen, van toepassing.
   2. Parkeren mag uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken en/of stallingen.
   3. Aanwijzingen, door ons personeel gegeven, dienen terstond te worden opgevolgd.
   4. Wij zijn gerechtigd uw voertuig voor uw rekening en risico te verwijderen, indien niet wordt voldaan aan de hiervoor vermelde regels.
   5. U dient uw vervoermiddel goed af te sluiten en geen waardevolle voorwerpen in, aan of bij uw voertuig achter te laten. Voor diefstal of vernieling zijn wij niet aansprakelijk.
   6. In de rijwielstalling kunnen fietsen, bromfietsen en motorfietsen worden gestald. Elk voertuig dient op de daarvoor bestemde plaats –goed afgesloten- te worden gestald. Voertuigen, welke niet op de daarvoor bestemde plaatsen zijn gestald, worden door ons buiten de stalling geplaatst. Voertuigen, welke tegen hekwerk en/of bomen worden geplaatst, worden verwijderd. Het achterlaten in de stalling van helmen, (fiets)tassen en andere voorwerpen is niet toegestaan.
   7. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal of vernieling van gestalde voertuigen.
   8. Indien u een voertuig wegens pech ’s nachts in de stalling of op het parkeerterrein moet laten staan, dient u dit altijd bij één van onze medewerkers te melden.

   artikel 2 – ENTREE

   1. Verblijf op Recreatiepark de Langspier geschiedt te allen tijde op eigen risico.
   2. Verblijf is uitsluitend toegestaan, wanneer dit reglement in acht wordt genomen.
   3. Verblijf is uitsluitend toegestaan met een geldig toegangsbewijs. Op verzoek dient het toegangsbewijs getoond te worden. Indien u het toegangsbewijs niet kunt tonen, dient u opnieuw entreegeld te betalen.
   4. Personen, welke niet via een normale ingang Recreatiepark de Langspier hebben betreden, (dus door of over het hekwerk) betalen een entreeprijs, gelijk aan 5 maalhet geldende tarief. Bij herhaling zal onherroepelijk de toegang voor een periode van één jaar worden ontzegd.
   5. Aan personen, die onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen verkeren, zal de toegang worden geweigerd c.q. zullen van het terrein worden verwijderd.
   6. Dieren worden in het seizoen van 1 april tot 1 november in geen geval toegelaten.
   7. Bij minder goede weersomstandigheden kunnen voor het gehele park (waaronder ook horecavoorzieningen)  afwijkende openingstijden gelden.
   8. Een abonnement geeft recht op gratis toegang tot ons park, mits dit abonnement op moment van bezoek ook daadwerkelijk getoond kan worden. Als het abonnement is vergeten, dan dient de reguliere entreeprijs betaald te worden en is teruggave van entreegeld achteraf niet mogelijk.

   artikel 3 – ORDE EN VEILIGHEID

   1. Open vuur en/of barbecueën is ten strengste verboden.
   2. Het is niet toegestaan om zich achter afgesloten poorten te begeven .
   3. Het bezit van wapens is niet toegestaan. Medewerkers van Recreatiepark de Langspier zijn bevoegd deze wapens in beslag te nemen. Deze voorwerpen zullen terstond worden overgedragen aan de politie.
   4. Instructies van medewerkers Recreatiepark de Langspier dienen terstond te worden opgevolgd.
   5. Geluidsapparatuur is te allen tijde verboden.
   6. Bezoekers, welke elders op het terrein met niet toegestane geluidsapparatuur worden aangetroffen, zullen worden verwijderd.
   7. Afval dient in de daarvoor geplaatste afvalbakken te worden gedeponeerd.
   8. Gebroken glas levert gevaar op voor overige bezoekers. Het moedwillig breken van glaswerk zal onherroepelijk leiden tot verwijdering en ontzegging van toegang.
   9. Indien u onregelmatigheden constateert, dient  u hiervan een medewerker Recreatiepark de Langspier op de hoogte te brengen.
   10. Het verrichten van oneerbare handelingen zal onherroepelijk leiden tot een toegangsverbod voor onbepaalde tijd.

   artikel 4 – ZWEMMEN, SURFEN, ROEIEN, ZEILEN, DUIKEN, etc.

   1. Zwemmen en baden geschiedt op eigen risico.
   2. Zwemmen en baden is in de gehele plas toegestaan, echter het zwemmen buiten de drijflijnen en het oversteken van de plas is –gezien de grote afstanden- alleen aan te raden voor ervaren afstandzwemmers.
   3. Surfen, zeilen, roeien en duiken  is uitsluitend toegestaan achter de buitenste drijflijn; dus niet in de gemarkeerde zwemgedeelten.
   4. Bij grote drukte kan het gebruik van surfplanken, zeilboten, roeiboten, kano’s etc. voor onbepaalde tijd worden verboden.

   artikel 5 – NAAKTRECREATIE

   1. Naaktrecreatie is verboden op het gehele terrein van Recreatiepark de Langspier; hierop geldt geen enkele uitzondering.
   2. Het negeren van dit verbod zal leiden tot ontzegging van de toegang.

   artikel 6 – ATTRACTIES

   1. Het gebruik van alle attracties geschiedt op eigen risico. Door gebruikmaking van de betreffende attractie verklaart de bezoeker zich hiermee akkoord.
   2. Gebruiksaanwijzingen en reglementen van attracties dienen te worden opgevolgd.

   Mocht u deze aanwijzingen niet volgen, zal u het gebruik van de attractie worden ontzegd, zonder dat u aanspraak kunt maken op enige vergoeding.

   1. De speeltuin is toegankelijk voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Kinderen t/m 5 jaar uitsluitend onder begeleiding van een volwassene.

   artikel 7 – TOEZICHT

   1. Wij wijzen ouders en begeleiders erop, dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor diegenen, die onder hun leiding Recreatiepark de Langspier bezoeken.
   2. Ouders en begeleiders zijn aansprakelijk voor schade, welke door aan hen toevertrouwde minderjarigen wordt veroorzaakt.
   3. Er beperkt toezicht aanwezig.

   artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID

   1. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid, in die gevallen waarbij sprake is van een tekortkoming welke aan de ondernemer en/of haar medewerker(s) is toe te rekenen.
   2. Ingeval van schade zoals vermeld onder 8.1., dient u dit vóór vertrek aan ons te melden. Bij latere melding aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

   artikel 9 – PROMOTIE EN VERKOOP

   1. Het bedrijven van promotie en het verkopen van artikelen en/of diensten is op het (parkeer)terrein niet toegestaan behoudens schriftelijke toestemming van de directie.

   artikel 10 – VERWIJDERING

   1. Medewerkers van Recreatiepark de Langspier zijn gerechtigd personen, die zich tegen dit reglement verzetten te verwijderen, zonder dat diegene recht op schadeloosstelling heeft. Van een verwijdering wordt altijd melding gemaakt bij de Regiopolitie.

   artikel 11 – ALGEMEEN

   1. Op het terrein worden geen voertuigen, motorboten en jetski’s toegelaten.
   2. Op het gehele(parkeer)terrein is het gebruik van metaaldetectors niet toegestaan.
   3. U dient ervoor te zorgen, dat u op het moment dat Recreatiepark de Langspier gaat sluiten, buiten de poort bent.

   Privacybeleid Recreatiepark de Langspier
   Versie 0.1 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17-01-2020.
   Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Recreatiepark de Langspier. U dient zich ervan bewust te zijn dat Recreatiepark de Langspier niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Recreatiepark de Langspier respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Gebruik van onze diensten, Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Recreatiepark de Langspier of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Communicatie Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Recreatiepark de Langspier of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Cookies Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Recreatiepark de Langspier of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Doeleinden We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Derden De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.Veranderingen Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Keuzes voor persoonsgegevens Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Aanpassen/uitschrijven communicatie Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. Cookies uitzetten De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.Vragen en feedback We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: Recreatiepark de Langspier Molenwijkseweg 5 C Boxtel 0411602222 info@delangspier.nl